17.3.14

Lembur

a: hey
b: hey
. . . .
b: masih lembur?
a: iya hehehe , tadi nonton doom, jadi ketunda.
b: kapan deadlinenya?
a: jumat ini
b: ya ya ya , kamu itu
a: ya nggak bisa dipaksa

No comments: